Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Gimė 1906 10 25 Giedraičiuose. 1930 metais baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune,vėliau išklausė lituanistiką ir teisę VDU ir VU. Metus laiko dirbo Dubingiuose (Molėtų rajone). 1938 metais pradėjo dirbti švietimo ministerijoje. 1941 – 44 buvo pradžios mokslo departamento direktorius.

S. Jakštas daug nuveikė ir visuomeninio darbo baruose. Kaip vyresnysis skautininkas vedė skautų radio valandėles Kauno radiofone, redagavo tautininkų jaunimo laikraštį „Jaunoji Lietuva“ (1937 – 1939), leidinį „Kelias į laimę“.

1944 m. S. Jakštas, kaip ir daugelis kitų veiklesnių lietuvių, buvo priverstas trauktis iš Lietuvos. 1946 – 1948 m. Vokietijoje buvo Lietuvių švietimo valdybos narys ir sekretorius, Vyriausiojo skautininko pavaduotojas. Redagavo „Skautų vadovo“ antrąjį leidimą. 1949 m. Atvyko į JAV ir dirbo fabrike, vėliau pašto tarnautoju. 1951 – 1955 m. vadovavo Niujorko, Kearny – Harrisono lietuvių šeštadieninei mokyklai.

Savo kūrybą spausdino „Lietuvių dienose“, „Skautų aide“.

Mirė 1979 07 28 Ispanijoje.

2000 metais išleista Stasio Jakšto knyga „Manoji Lietuva“, o 2001 metais „Gimtinės takais“.

Verified by MonsterInsights