Kemėšis Fabijonas, kunigas, ekonomistas.

Gimė 1880 02 25 Vastapuose (Aluntos valsčiuje). 1902 metais baigė Kauno kunigų seminariją. 1902 – 1907 Tauragės, 1907 – 1908 Subačiaus, 1908 – 1911 Vabalninko vikaras. 1911 -13 metais dirbo laikraščio „Viotis” redakcijoje Vilniuje. 1913 Škotijoje redagavo laikraštį „Išeivių darugas”, 1914-24 laikraščius „Draugas” ir „Darbininkas”, kartu iki 1922 ėjo vikaro pareigas Čikagoje, Detroite. 1914 metais inicijavo katalikų politinį suvažiavimą, kuriame įsteigtas Tautos fondas Lietuvos laisvės kovai paremti ir įkurta Amerikos lietuvių taryba. 1918 su lietuvių delegacija lankėsi pas JAV prezidentą T. W. Wilsoną Lietuvos nepriklausomybės reikalais. 1924 metais baigė Amerikos katalikų universitetą ir grįžo į Lietuvą.

1924 – 1940 ir 1941- 1944 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje politinę ekonomiją, žemės ūkio kooperaciją, anglų kalbą. 1924 -1935 ir 1942 – 1944 metais Šv. Povilo bažnyčios rektorius. 1930 tapo Kauno kapitulos garbės kanauninku. 1946 – 1949 kalintas Šilutėje, vėliau Mariinske. Steigė savišvietos, savišalpos, blaivybės draugijas.

Rašė Lietuvos ir JAV lietuvių periodinėje spaudoje. Svarbiausi veikalai: „Pramoninės demokratijos pagrindai” (1923), „Socialinės bei politinės ekonomijos įvadas” (1938), „Socialinis Kristaus religijos pobūdis” (1938) ir kt.

Mirė 1954 01 21 Marinske, Kemerovo srityje.

Verified by MonsterInsights