Kraujalis Petras, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas.

 Petras Kraujalis, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, kunigas

Gimė 1882 07 08 Labanoro parapijoje, Molėtų valsčiuje, Žagarų kaime. Būsimasis profesorius mokėsi namuose, pas „daraktorių”, toliau – Mintaujoje (Jelgavoje), Vilniuje. 1902 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po 2 metų ją baigė ir buvo išsiųstas į Petrapilio dvasinę akademiją. Kunigu įšventintas 1907 m. Dvasinę akademiją baigė 1908 m. teologijos kandidato laipsniu.

Po akademijos P. Kraujalis vikaravo Visų šventųjų bažnyčioje Vilniuje, Gardine, Trakuose. 1912 m. jam grįžus į Vilnių, paskirtas Šv. Mikalojaus parapijos klebonu, technikos mokyklos kapelionu ir dvasinės seminarijos profesoriumi. Po metų pasiliko tik paskutiniąsias pareigas, kartu redaguodamas „Aušrą”.

Lenkijos okupacinei administracijai uždarinėjant lietuviškus laikraščius, P. Kraujalis nuo vienerių iki ketverių metų redagavo „Vilniaus garsą”, „Garsą”, “Vilniaus kelią”, “Lietuvos kelią”, „Kelią”, „Vilniaus varpą”.

Nuo 1931 m. Stepono Batoro universitete semestrą jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

Kunigas P. Kraujalis parašė daug straipsnių ir apie 15 knygelių:

„Trys dvasiško gyvenimo pagrindai” (pagal M. Meschler S. J., 1921), „Dievui ir Lietuvai” (1922), „Šv. Kazimiero jubiliejaus iškilmės Vilniuje” (1922), „Trijų kryžių kalnas” (1924), „Trakų pilis” (1924), „Mokytoja” (1925), “Dr. J.Basanavičiaus laidotuvės” (1927), „Lietuvių švietimo draugija „Rytas” (1927), „Pamokslas Aušros vartų paveikslo vainikavimo dienai” (1927), „Lietuvių likimas Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje” (1928), „Kodėl Lietuva biedna” (1928), „Pirmieji lietuvių susirėmimai su totoriais” (1929), „Lietuvių tautinis valstybinis atgimimas” (1928), „Petras Goštautas ir jo gadynė” (1928), „Ryto” pradžios mokyklų programos” (1928), „Vytautas Didysis: Lietuvos didis kunigaikštis, Čekijos karalius, Lenkijos karūnos globėjas” (1930) ir kt. Kai kuriuos veikalus ir straipsnius pasirašinėjo P. Vieštauto ir kitais slapyvardžiais. Žavėdamasis gamta Vieštauto slapyvardį P. Kraujalis perėmė iš gimtinėje esančio Stirnių ežero pusiasalio.

Kunigas P. Kraujalis  į Lietuvos istoriją įėjo kaip Vilniaus krašto visuomeninių lietuvių organizacijų veikėjas ir vadovas.

Mirė 1933 08 14 Vilniuje.

Verified by MonsterInsights