Lideikis Juozapas, kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

Gimė 1858 12 12 Gruzdžiuose. Mokėsi Gruzdžių pradinėje mokykloje, 1871 – 1877 m. Šiaulių gimnazijoje. Neturėdamas lėšų toliau mokytis, buvo išvykęs į Rusijos miestus Vologdą, Jaroslavlį. Po metų grįžo į Lietuvą. Įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia lietuvių kalbos mokėsi iš Antano Baranausko. 1883 m. baigė seminariją ir paskirtas vikaru į Šėtą. 1892 – 1894 m. dirbo Žagarėje. Palaikė ryšius su knygnešiu kunigu Marcijonu Jurgaičiu. Iš jo gaudavo ir platindavo “Šviesą”, “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą” ir kitus spaudinius. Vėliau perkeltas vikaru į Suginčių filįją.

Bendradarbiavo “Aušroje”, rūpinosi jos platinimu. 1884 (slapyvardžiu J. Mažuolis) “Aušroje” paskelbė korespondenciją iš Ukmergės apylinkės. Rašė eilėmis ir proza.

Sukūrė pasakėčių, kurių keletas Aldono slapyvardžiu buvo išspausdinta “Tėvynės sarge”, kitos liko rankraštyje. Pirmąsias lietuviškas giedamas mišias, parengtas kunigo Andriaus Dambrausko (gaidos – vargonininko Juozo Kalvaičio), 1886 m. išspausdino savo lėšomis Tilžėje.

Mirė 1898 09 27 Suginčiuose, Molėtų rajone.

Verified by MonsterInsights