Mūsų bibliotekai – 80: tryliktoji kelionė

KELIONĖS LAIKU (XIII)

Specialioji kelionė

1905 m. balandžio 24 d. Šiame pasaulyje esama dviejų laikų. Yra mechaninis laikas ir yra kūno laikas. Pirmasis yra toks pat sustingęs ir metalinis, kaip sunki geležinė švytuoklė, siūbuojanti pirmyn atgal, pirmyn atgal, pirmyn atgal. Antrasis rangosi ir sukiojasi it melsvažuvė užutėkyje. Pirmasis esti nelankstus, iš anksto nulemtas. Antrasis nusistovi tekėdamas. (Iš Alan Lightman knygos „Enšteino sapnai”)

1937 metai Molėtuose. Apie juos pasakoja žinomas žurnalistas, beveik vienmetis su Molėtų biblioteka, Domas Šniukas, knygoje „Ežerų vilnimis po Lietuvą”, cituodamas ano meto žurnalistą, gaila, be pavardės. „Molėtuose 3000 gyventojų, bet gyvenimas labai provinciališkas. Nėra skaityklos nei bibliotekos. Nėra prašmatnių pramogų. Nėra laikraščio kiosko. Nėra kino… Kalbančios ir dainuojančios filmos Molėtuose – tik neaiškios ateities svajonė. Vieškeliuose krypuoja vežėčių su prekėmis iš Utenos. Braška vežimai su žuvimis į Uteną ir Kauną. Aukštaitiškas arkliukas atitempia iš Alantos paštą. Tas kuklus arkliukas pakeičia traukinius, garlaivius, lėktuvus ir automobilius. Jis tempia Molėtų apylinkę į moderniškos kultūros sritį.”

1937 m. gegužės 1 d. Pirmasis ir vienintelis iki šiol bibliotekai vadovavęs vyras buvo Vytautas Buivydas, Molėtų viešosios valstybinės bibliotekos vedėjas.

19371944 metai. Pirmoji biblioteka įsikūrė toje vietoje, kur anksčiau buvo knygynas, karo metu sudegė.

1940 m. sausio 1 d. Molėtų viešosios valstybinės bibliotekos vedėja tapo Janina Buivydienė.

1943–1946 metais Molėtų bibliotekoje dirbo Viktorija Kraujelytė.

1945 metai. Pritarus apylinkių pirmininkams, nutarta steigti prie kiekvienos mokyklos pirkias- skaityklas. Pirmiausia tokios pirkios – skaityklos veikė Molėtuose ir Inturkėje. Molėtų skaitykla, kaip rašoma Nijolės Pereckienės rengtame kraštotyros darbe, neturėjo nuolatinio buto. Buvo įsikūrusi Molėtų darželio patalpose: dviejuose kambariuose, iš kurių išsikraustė kariuomenė. „Turi 1 stalą ir 3 ilgus suolus. Laikraščių nei knygų iš niekur negauna. Naudoja tik paskolintas iš Molėtų bibliotekos (biblioteka įsikūrusi sušaudytų žydų name, 1947 metais vėl sudegė) ir iš kai kurių miesto gyventojų”.

Pirmiausia tokios skaityklos atsirado Sodėnuose („Mes, Kazimieravos apylinkės valstiečiai, susirinkę 1945 m. spalio 28 d., nutarėme prašyti Utenos apskrities Liaudies švietimo skyrių steigti Sodėnų kaime pirkią – skaityklą.” Skaityklos vedėju buvo A. Pumputis, per savaitę joje apsilankydavo apie 20 žmonių), Kuolakasiuose (1945 m. spalio 28 d., vedėju išrinktas pradinės mokyklos vedėjas A. Labuckas), Svobiškėliyje (vedėja O. Kazlaitė). Yra išlikęs ir Alantos mokyklos vedėjo Mykolo Šeduikio pasirašytas Aluntos valsčiaus pirkių – skaityklų steigimo darbo planas. „Pranešu, kad 1945 m. balandžio 16 d. Aluntos valsčiuje reikalinga įsteigti pirkias – skaityklas šiose vietose: Laičių, Svobiškėlio, Klabinių, Girsteitiškio, Janonių dvaruose. Numatytoms steigti skaitykloms kambarius paruošia, baldais, kuru, šviesa ir švara pasirūpina vietos sovchozo arba to dvaro vedėjas – skaityklų papuošimą, reikiamą spaudą organizuoja to rajono mokytojas. Laičių – mokytojas P. Meškuolis, Klabinių – M. Lukošienė, Svobiškėlio – O. Kazlaitė, Girsteitiškio – M. Žygelis, Janonių – J. Žygelis. Prašome Švietimo skyriaus vedėją išvardytas skaityklas paruošti ir aprūpinti atlasais arba žemėlapiais, spauda ir rašomąja medžiaga.”

1905 m. balandžio 16 d. Šiame pasaulyje laikas yra lyg vandens tėkmė, kartkarčiais nukreipiama krūvelės šiukšlių, padvelkusio vėjelio. Anksčiau ar vėliau dėl kokio nors kosminio trikdžio laiko upelis nukrypsta nuo pagrindinės srovės, kad susijungtų su priešingos krypties srautu. Kai taip nutinka, atsišakojusiame intake atsidūrę paukščiai, žemė, žmonės, staiga pasijunta nešami praeitin.

Lengva atpažinti žmones, atblokštus atgal laike. Jie dėvi tamsius, neryškius drabužius ir vaikšto ant pirštų galų, stengdamiesi nesukelti nė garselio, neužkliudyti nė žolės stiebelio. Mat jie bijo, kad jeigu sukels bent menkiausią pokytį praeityje, jo pasekmės ateityje būsiančios itin smarkios. (Iš Alan Lightman knygos „Enšteino sapnai”).

1947–1948 metais Molėtų bibliotekoje dirbo Zosė Kublickaitė.

Kai kurių bibliotekininkių tvirtinimu, biblioteka trumpam buvo įsikūrusi ten, kur dabar parduotuvė „Jovaras”, bet, man regis, jog čia susimaišiusi žmonių atmintis su žydų namu, kuriame biblioteka sudegė. Tiesa, tas namas nekonkretizuojamas. O po gaisro biblioteka įkuriama tik 1948 metais Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato pastate.

1950–1951 metais Molėtų bibliotekoje dirbo Marytė Koncevičienė,1952 – 1953 m. – Laima Jurevičienė,,.1952 – 1986 m. – Eugenija (Angelė) Žvinienė.

1982 m. balandžio 10 d. bibliografė Nijolė Aleinikovienė kalbino kolegę E. Žvinienę. „Ne, čia koks nors karštakošis neištvertų .(…) Jos darbas nesunkus: kiekvienai knygai uždėti po 2 antspaudus ir priklijuoti grąžinimo terminų lapelį. Darbas – monotoniškas. Diena po dienos, metai po metų, vis tas pats ir tas pats. (…)”

1950 metai. Biblioteka tapo rajonine biblioteka – metodiniu darbo centru.

1953 metai. Įsikūrė Vaikų biblioteka. Dirbo Aldona Šimonytė – Slavinskienė (iki 1965 m.) ir Veronika Žalaitė (iki 1985 m.) Argi ne simboliška, kad šiandien, greta buvusio Vaikų bibliotekos pastato Menų mokyklos mokiniai savo kūryba papuošė Molėtų miestą?

Tuo pat metu bibliotekoje dirbo Kazys Visockas, Aldona Steponėnaitė, Alfonsas Nariūnas, Ramutė Petkelienė (iki 1955 m.), Jonas Repečka, Elena Silickaitė, Nijolė Žalaitė, Albertas Gečys.

1958 metai. Vienerius metus bibliotekoje dirba Danutė Guobytė, Algirdas Goda, Stasė Navikaitė (iki 1960 m.), Fijonė Vidžiūnienė, Apie Fijonę bibliotekos metraštyje rašoma, jog ji nuo 1955 metų dirbo Giedraičių kaimo bibliotekoje, 1958 m. perkeliama dirbti vedėja į Molėtų rajoninės bibliotekos kilnojamąjį fondą, o nuo tų pačių metų gegužės 17 d. laikinai paskiriama Molėtų rajoninės bibliotekos vedėja. 1969 m. rugsėjo mėn. savo noru pradeda dirbti Molėtų mokyklos internato bibliotekos vedėja. 1976 m. ji vėl dirba Molėtų centrinėje bibliotekoje Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke, o 1992 m. rugsėjo mėn. išeina į pensiją.

1959 metai. Kai kurių šaltinių duomenimis būtent šiais metais biblioteka perkelta į „raudonus mūrus”, kur dabartinė parduotuvė „Jovaras”. Tačiau to neprisiminė mano kalbinti pašnekovai, Bibliotekoje dirba Vanda Vercinskaitė ir Veronika Paškevičienė (valytojos), Teresė Grinytė – Reinartienė (iki1994 m.).

1987 metai. sausio 1 d. Aldona Urbonienė laikraštyje „Pirmyn” apie Molėtų centrinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją T. Reinartienę rašo kaip apie „Brangiausio lobio šeimininkę”, Hanso Falados knygos „Žmogus miršta vienas” žodžiais: „Mes gyvename ne dėl savęs, o dėl kitų. Kokie mes norime būti ne dėl savęs, o dėl kitų. Tik taurūs, didelės dvasios žmonės gyvena kitiems, silpniesiems saulę užstoja jų pačių šešėlis.”

1960 metai. Vienerius metus bibliotekoje dirba Algirdas Matulevičius. Po jo pradeda dirbti Olga Kostygova (iki 1963 m.).

1962 metai. Rajoninė biblioteka persikelia į kitas patalpas (dabar ten įsikūrusi Pedagoginė – psichologinė tarnyba).

1965 metai. Vienerius metus bibliotekoje dirbo Elena Baranauskaitė, Aldona Zabulytė (iki 1976 m.)

1967 metai. Bibliotekoje dirba Rima Šiukštaitė (iki 1969 m.), Birutė Bobelytė.

1969 metai. Bibliotekoje dirba Rima Rasikaitė, Sofija Bareikaitė.

1973–74 metai. Pastatyti Kultūros namai. Čia įsikuria ir rajoninė biblioteka. Joje pradeda dirbti Aušra Karvelienė (iki 1992 m.).

1974 metai. Tais metais pradėjusi darbą bibliotekoje iki šiol tebedirba Janina Nariūnienė (Vaikų literatūros skyrius), po metų pradėjusi dirbti Danutė Rinkūnienė (Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius). Tuo pat metu . bibliotekoje dirbo ir Janina Vinciūnaitė .(Išėjusi į pensiją, išvyko gyventi į Ignalinos r., ten ir mirė).

1975 metai. Iš Pakruojo kilusi Leokadija Drobulienė atvyko į Molėtus dirbti bibliotekos direktore (iki 1978 m.). Tuo metu bibliotekoje dirbo Danutė Matusevičiūtė (iki 1978 m.) bei Danutė Šeikienė (iki 1995 m.) Apie D. Šeikienę metraštyje rašoma, jog ji pradėjo darbą 1960 m. rugsėjo 1 d. Kairionių kaimo bibliotekos vedėja. Po metų pradėjo vadovauti Kaližų kaimo bibliotekai. 1975 m. gegužės 1 d. buvo pakviesta dirbti į Molėtų rajoninę biblioteką. Nuo 1978 m. birželio mėn. ji dirbo Bibliografinio – informacinio skyriaus vedėja iki pensinio amžiaus. 1995m., pačiai prašant, atleista iš darbo.

1976 metai. Biblioteka pradeda dirbti centralizuotai, vietoj rajoninės bibliotekos įsteigta centinė biblioteka ir 42 kaimo filialai. Tuo metu bibliotekoje pradėjo dirbti Aldona Piščikienė (iki 1978 m.), Vida Nasavienė (iki 1992 m.), Aurelija Laučkaitė (iki 1978 m.), Regina Baltaduonienė (iki 1982 m.).

1977 metai. Bibliotekoje dirbo Aurelija Zlatkauskaitė (iki 1979 m.), Algimantas Simaitis buvo direktorės L. Drobulienės pavaduotojas (iki 1978 m.), Rima Skrebutėnaitė (iki 1978 m.), Gražina Kuosaitė (iki 1980 m.), Aldona Motiejūnienė, kuriai teko būti ir bibliotekos vadove, o sulaukus pensinio amžiaus dar dirbti ir bibliotekos valytoja (iki 1992 m.), Rima Kairytė (iki 1992 m.), Rita Kairytė (dirba iki šiol Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriuje), Janina Leišienė (arba Vilenda Valiulytė) 1916 m. išėjusi į pensiją, o šiuo metu aktyvi Molėtų bibliotekos senjorų klubo dalyvė.

1978 metai. Bibliotekoje dirbo Violeta Petravičienė, Danguolė Ruzgaitė (iki 1980 m.), Irena Baltaduonienė (iki 1984 m.), Sigita Boratinskienė (iki 1980 m.), Regina Vanagaitė (iki 1980 m.).

1979 metai. Bibliotekoje pradeda dirbti Violeta Šilinskienė (iki 1987 m.) Ji ir bibliotekos direktorė.

1980 metai. Bibliotekoje dirba Nijolė Aleinikovienė (iki 1987 m.), Elvyra Liaudanskienė (iki 1982 m.), Aldona Dirmaitė (iki 1983 m.), Nijolė Pereckienė (dirba iki šiol kraštotyros ir bibliografijos srityse).

1981 metai. Metus bibliotekoje dirba Birutė Maželytė, Rūta Švilpaitė ir Laima Žemaitytė (iki 1985 m.).

1982 metai. Bibliotekoje dirba Vilė Liobienė (iki 1991 m.), Daiva Židonytė (iki 1983 m.), Liudmila Guzikovskaja. Tais metais atėjusi į biblioteką iki šiol abonemente tebedirba ir Aldona Marčiulionytė.

1983 metai. Bibliotekoje dirba Rita Kukienė (iki 1987 m.), Genovaitė Strikulytė (iki 1986 m.). Po metų bibliotekoje pradeda dirbti Janina Vyšniauskienė ir dirba iki šiol. Šiuo metu yra Vaikų literatūros skyriaus vedėja.

1985 metai. Metus bibliotekoje dirba Roma Kišūnaitė, o Danutė Guobienė dirba iki 1992 metų.

1986 metai. Pradeda dirbti Dalia Šeikytė, Janina Usinavičiūtė. Jos dirba trumpai, o štai Daiva Devicijonienė, pradėjusi nuo bibliotekos direktorės pareigų, tebedirba bibliotekoje iki šiol Abonemento vedėja. Tebedirba bibliotekoje iki šiol ir Nijolė Liutkevičienė – Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja.

1987 metai. Pradeda dirbti Danguolė Liutkevičiūtė (iki 1990 m.), Nijolė Stančikienė (dirba iki šiol bibliotekos direktorės pavaduotoja).

1992 metai. Panaikinta rajono centrinė biblioteka, įkurta Molėtų miesto biblioteka. Įsteigta Molėtų rajono bibliotekų tarnyba, kuriai vadovauja Virginija Raišienė.

iliustracija1996 metai. Įsteigta Molėtų viešoji biblioteka. Jos direktore tampa Virginija Raišienė ir tebėra iki šiol. Įdomu tai, kad 2011 metais kraštietės, žurnalo „Žmonės” redaktorės Dainos Žemaitytės rengtoje knygoje „Gamink su manimi” į rudens puotą kviečia Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Raišienė su dukra verslininke Inga Budriene, paragauti ypatingų blynų su grybais, ruoštų pagal promočiutės, buvusios knygyno vedėjos, receptą.

Tais pačiais metais į biblioteką atėjo dirbti ir Auksuolė Nazarovienė dirbanti iki šiol – Informacijos skyriaus vedėja.

2002 metai. Bibliotekoje pradeda dirbti Daiva Gaivelienė ir dirba iki šiol Vaikų literatūros skyriuje.

2005 metai. Bibliotekoje pradeda dirbti Neringa Kerienė. Dirba iki šiol Informacijos skyriuje.

2006 metai. Bibliotekoje pradeda dirbti Alvydas Balanda kompiuterių priežiūros specialistu ir dirba iki šiol. Po metų prisijungiu ir aš, Jolanta Matkevičienė.

Šiandien bibliotekoje dirba direktorės pavaduotoju ūkio reikalams Giedrius Mikutavičius, elektriku – Arvydas Pladas, kraštotyros ir bibliografijos srityje darbuojasi Jurgita Misiūnienė, o pati jauniausia bibliotekos darbuotoja yra Austėja Lovčikaitė, dirbanti nuo 2016 metų. Bibliotekoje dirba Irutė Žvinienė (buhalterė), Aldona Bytautienė ir Jolanta Kernagienė (valytojos) bei sekretorę Laurą Balčiūnienę motinystės atostogų metu pavaduojanti Violeta Šaltenytė.

1905 m. balandžio 28 d. Laikas yra atramos taškas, pagal kurį vertinami visi veiksmai. Laikas aiškiai išryškina, kas gera ir kas bloga. (Iš Alan Lightman knygos „Enšteino sapnai”).

2017 m. balandžio 28 d. Mažoji knygų mugė ir Molėtų bibliotekos 80-asis gimtadienis. Biblioteka jį švenčia renovuotose patalpose ir naujoje konferencijų salėje.

Ačiū visiems, KELIAVUSIEMS LAIKU.

Jolanta Matkevičienė

Verified by MonsterInsights