Pivoras Saulius – profesorius, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1968 12 01 Molėtų rajono, Padumblės kaime. 1987 metais baigė Molėtų 2-ąją vidurinę mokyklą. 1987-1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir baigė studijas su pagyrimu. Studijų metais aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje, buvo studentų mokslinės draugijos  narys ir pirmininkas. 1992-1996 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje, sukūrė ir vadovavo Jaunųjų istorikų klubui prie VU IF. Priklausė “Lietuvių atgimimo istorijos studijų” grupei. Talkininkavo „Atviros Lietuvos fondui ” programoje, prisidėjo prie “Santaros – Šviesos” veiklos Lietuvoje.

1997 m. apgynė humanitarinių mokslų (istorijos) daktaro disertaciją “Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pabaigoje – XIX a. pirmoje pusėje (lyginamasis aspektas)”.

1992 m. VU Filologijos fakultete pradėjo dėstyti kursą “Skandinavijos šalių istorija”. 1992, 1995-1997 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete asistentu, vėliau vyresniuoju asistentu. Nuo 1997 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete vyresniuoju asistentu. 1998 – 1999 m. ėjo Sociopolitinės analizės centro vadovo pareigas. Nuo 2000 m. dirbo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto, po to fakulteto Viešojo administravimo katedroje, šios katedros docentu, 2000 – 2014 m. ėjo katedros vedėjo pareigas. 2010 – 2015 m. buvo VDU Senato narys. Nuo 2016 metų rudens vadovauja viešojo administravimo katedrai.

2002 metais VDU Senatas suteikė Socialinių mokslų docento pedagoginį vardą. Nuo 2016 metų eina  profesoriaus pareigas. Yra VDU politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto tarybos narys.

Stažavosi Stokholmo,  Göteborgo, Vaasa universitetuose. Dar studijų metais ėmė rašyti politinę publicistiką, 1991 m. bendradarbiavo politikos savaitraštyje “Atgimimas”. 1994 – 2004 m. – skiltininkas Čikagoje leistame atviro žodžio mėnraštyje “Akiračiai”. Taip pat bendradarbiavo kultūrinėje spaudoje (“Metmenys”, “Kultūros barai”, “Šiaurės Atėnai”, “Literatūra ir menas”, “Naujasis Židinys”). Skelbė populiariosios istorijos tekstus žurnaluose “Šeima”, ‘Moteris”. 1992 – 2008 m. skaitė istorijos, politikos ir viešojo administravimo paskaitų kursus Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Klaipėdos universitetuose, ISM, European Humanitarian University. Paskelbė mokslinių publikacijų Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir kitoje tarptautinėje mokslinėje spaudoje. Paskelbė mokslinių tekstų vertimų iš anglų kalbos.

Mokslinėje ir populiarioje spaudoje reguliariai skelbė mokslo darbų recenzijas.

Išleistos šios Sauliaus Pivoro knygos:

Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pabaigoje – XIX a. pirmojoje pusėje (lyginamasis aspektas) [Rankraštis] : humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertacija. – 1996. – 147 p.

The development of Lithuanian and Latvian civic self-consciousness during the end of XVIII-first half of XIX centuries (a comparative aspect) : summary of the doctor thesis, humanities: history. – 1996. – 11 p.

Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida : XVIII a. pabaiga – XIX a. pirmoji pusė : (lyginamasis aspektas). – 2000. – 149, [3] p.

Viešojo administravimo teorijos : paskaitų konspektai. – 2002. – 80 p.

Modernaus pasaulio istorija (XIX-XX a.) : vadovėlis 12 klasei. – 2003. – 219, [3] p.

„Tegul meilė Lietuvos…”. Vincui Kudirkai – 150 : tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. – XXI a. pr. Vidurio rytų Europos kultūros sklaidoje”, 2008 m. lapkričio 27-28 d., Vilnius : [mokslinių straipsnių rinkinys]. – 2009. – 421, [1] p.

Valstybės tarnybos sistemos tobulinimas Lietuvoje: pasirinkimai, požiūriai, sandėriai : mokslo studija. – 2014. – 239, [1] p.

Virtus Lituana : politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje : monografija / Saulius Pivoras. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 174, [1] p.

„Lietuva Švedijos politikoje Baltijos šalių atžvilgiu 1917–1991 m.: nuo pripažinimo iki jo atnaujinimo“: monografija.- 2024

Su kitais autoriais išleistos šios knygos:

Šiuolaikinio socialinio diskurso analizė. – 1997. – 102, [1] p.

Laisvė lietuviškojoje idėjų istorijoje : Vinco Kudirkos skaitymų medžiaga. – 1997. – 81, [1] p.

Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje ir Vokietijoje. – 1998. – 410, [1] p.

Kauno istorijos metraštis. [T.] 3. – 2002. – 398, [1] p.

Sąjūdis ir dabartis : [straipsnių rinkinys]. – 2004. – 109, [2] p.

Naujoji viešoji vadyba : mokomoji knyga. – 2007. – 393, [1] p.

Istorijos vadovėlis. D. 2. – 2010. – 199, [1] p.

Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys : metodinė priemonė. – 2010. – 63, [1] p.

Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis. – 2011. – 278, [1] p.

Istorijos vadovėlis : 9 klasei. – 2-oji patais. laida. – [2012]. – 2 d.

Modernus viešasis valdymas : kolektyvinė monografija. – 2012. – 369, [1] p.

Lietuvos III Seimas – 1926-1927 išbandymų metai : mokslinių straipsnių rinkinys. – 2013. – 213, [2] p.

Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai : mokslo straipsnių rinkinys [sudarytas 2014 m. balandžio 9-11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Biržų krašto muziejuje “Sėla” vykusios grafo, archeologo, muziejininko, istoriko E. Tiškevičiaus (1814-1873) 200-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu]. – 2014. – 359, [1] p.

Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915) : mokslo straipsnių rinkinys. – 2015. – 475, [1] p.

Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai : silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius : mokslo studija / Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis ; [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Saulius Pivoras] .- 2017 .-199 p.

Verified by MonsterInsights