„Pasilikęs mūsų širdyse“

Jadvyga Lapelienė, tikybos mokytoja bei katechetė iš Merkinės parapijos, parašė mokslinį darbą magistro laipsniui gauti apie kun. B.Bulikos pastoraciją ir kūrybą.

B. Bulika iš tiesų buvo vienas žymiausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų – puikus pamokslininkas, rašytojas, vertėjas. Jis gimė 1923 m. kovo 23 d.; studijavo Utenos gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje; 1947 m. įšventintas kunigu; 5 metus praleido tremtyje Karagandos ir Omsko lageriuose; darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, ėjo vyskupijos Kurijos kanclerio pareigas, dažnai rengė rekolekcijas kunigams, seminaristams, pasauliečiams; parašė ir išleido veikalus: trilogiją „Kryžiaus keliu“, „Mintys homilijoms“, „Krikščionių vienybės maldos“, „Meditacijos sąmoningo tikėjimo metams“; paliko gausų rankraštinį palikimą, pvz., mašinraščiu išleistą garsųjį, prieštaringai vertintą “Olandų Katekizmą”, jo paties 1983 m. išverstą iš prancūzų kalbos. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Krikšto 600 jubiliejinės komisijos veikloje. Mirė 1988 m. birželio 22 d.; palaidotas Jiezno parapijos bažnyčios šventoriuje.

1960 metų pavasarį paskirtas Molėtų klebonu ir dekanu. Šias pareigas ėjo septynerius metus. 1967 metų vasarą kunigas Bronius Bulika perkeliamas į Vievį kurijos kancleriu prie vyskupijos valdytojo.