Literatei Aleksandrai Ivonytei — 100

Aleksandra Ivonytė gimė 1920 09 07 Mitkėnėlių vienkiemyje, netoli Suginčių, Molėtų rajone, darbščių, religingų, giliai lietuviškomis tradicijomis gyvenusių tėvų namuose. Gal todėl ir pačios Aleksandros dvasinį tvirtumą palaiko Tikėjimas, Viltis, Meilė, Gėris ir Grožis.


Mitkėnėlių kaimo moterys, žinodamos Aleksandros darbštumą ir meilę dainai, net juokaudavo: „Alesios (taip ją vadindavo) kraičio skrynios pilnos audinių ir dainų“.

Deja, laimingą jaunystę sustabdė durų daužymas, kuris prižadino iš miego, ir įsiveržę ginkluoti stribai, lydimi rusų kareivių, paskelbė nuosprendį, kad „Ivonių šeima, kaip ypač pavojinga Sovietų Sąjungai (turėjo pavyzdingai tvarkomą ūkį), visam gyvenimui ištremiama iš Lietuvos“.

Į Lietuvą grįžo po devynerių metų. Bet sugrįžimas šviesus buvo tik svajonėse, o realybėje — skaudus ir nykus, kai čia liko be gyvenamos vietos, darbo, užuojautos…

Aleksandros gyvenimas įgijo prasmę, kai nuėjo slaugyti šviesios atminties kanauninko Kazimiero Miknevičiaus. Dvidešimt metų ji budėjo šalia žmogaus, kuriam senatvė, ilgai trukusi liga būtų virtusi kančia, jeigu ne Aleksandros rūpestis, globa, motiniškas pasiaukojimas.

Sąjūdis atvertė naują A. Ivonytės gyvenimo puslapį. Savo gyvenimo patirtį, sukauptą išmintį ir išgyvenimus Aleksandra išreiškia Sąjūdžio veikloje. Ji buvo visiems autoritetu, mokėjo padrąsinti ir galėjo pamokyti. Jos
iniciatyva buvo atgaivintas bei sutvarkytas Pavasarininkų kalnas Molėtuose. Buvo veikli konservatorių partijos narė, aktyvi Lietuvai pagražinti draugijos narė Molėtuose. 2000 metais Aleksandrai suteiktas Molėtų Garbės piliečio vardas.

Aleksandra aktyviai dalyvavo rajono literatų brolijos veikloje, jos eilėraščius spausdino rajono laikraštis. 2000 metais išleista eilėraščių knyga „Tarp ūkanų ir saulės“. Ji surinko ir išsiuntė daug vertingos medžiagos tremtinių enciklopedijai, o Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas saugo jos pateiktus per penkis šimtus tautosakos „gintarėlių“.

2012 metų pavasarį išėjo dar vienas Gėrio žmogus. Išėjo Velykų išvakarėse, kai patikima Prisikėlimu…

Rugsėjo 7 d. minime Aleksandros Ivonytės 100-tąsias gimimo metines. Atsiprašome, kad dėl veikiančių apribojimų planuoti literatūriniai skaitymai ant Pavasarininkų kalno įvykti negali. Maloniai kviečiame į Molėtų biblioteką apžiūrėti literatei, tremtinei Aleksandrai Ivonytei skirtos parodos „Rašyti – tai mano gyvenimas, tai mano džiaugsmas…“

Nijolė Pereckienė

Verified by MonsterInsights