Darbui bibliotekoje ieškomas(-a) naujas(-a) darbuotojas(-a)

Darbo aprašymas

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ieško Inovacijų ir ūkio skyriaus vyriausiojo bibliotekininko(-ės).

Darbo užmokestis – 1190 eurų (su mokesčiais).

Pareigybės aprašymas

Inovacijų ir ūkio skyriaus vyriausiojo bibliotekininko (-ės) pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus funkcijų įgyvendinimą Bibliotekoje, vykdyti vartotojų (nuo 14 m. amžiaus) ir visų kitų asmenų informacinį aptarnavimą, ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų kompiuterinį/skaitmeninį raštingumą, organizuoti kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius, plėsti inovatyvias paslaugas, siekiant įgyvendinti Bibliotekos ir Skyriaus nuostatuose numatytus tikslus bei uždavinius.

Pareigybės lygis – A2

Skyriaus vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • rengia individualias veiklos programas, teikia informaciją bibliotekos veiklos ataskaitoms, statistinėms ataskaitoms, teikia informaciją apie šios pareigybės kompetencijai priskirtų veiklos priemonių įgyvendinimą Skyriaus vedėjui, pareikalavus – bibliotekos direktoriui;
 • veda kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams, bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių pristatymus ir praktinius užsiėmimus, kitus Skyriaus organizuojamus renginius;
 • organizuoja užsiėmimus su inovatyviomis technologijomis: moko dirbti su inžinerijos, programavimo/robotikos ir kūrybinės įrangos paketais (3D spausdintuvu, Lego robotikos, programuojamų mikrokontrolerių rinkiniais, edukaciniu dronu ir mikrokompiuteriukais, grafine planšete, kameromis bei negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, aukštos kokybės rašaliniu spausdintuvu ir pan.) Skyriuje ir Bibliotekoje;
 • dalyvauja skyriaus projektinėje veikloje, papildomo finansavimo, paramos bibliotekai paieškose, teikia siūlymus ir idėjas, dirba komandoje juos įgyvendinant;
 • organizuoja užsiėmimus su inovatyviomis technologijomis Skyriuje ir Bibliotekoje;
 • vykdo vartotojų  aptarnavimą (vartotojų registracija rankiniu ir (ar) automatizuotu būdu (LIBIS SAP, VRSS), prisijungimo kodų suteikimas, skaitytojo pažymėjimo išdavimas ir pan.);
 • organizuoja dokumentų išdavimą vartotojams, jų priėmimą, grąžinimą į fondą;
 • organizuoja elektroninių paslaugų teikimą (interneto paslaugos (VIP), informacijos teikimas el. paštu, prieiga prie prenumeruojamų ir laisvai pasiekiamų duomenų bazių vietoje ir nuotoliniu būdu ir kt.);
 • organizuoja mokamų paslaugų teikimą, pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės tarybos sprendimu;
 • užtikrina atsakymų į vartotojų bibliografines užklausas pateikimą bei apskaitą, konsultavimą informacijos paieškos klausimais;
 • organizuoja neformalių būrelių, pomėgių klubų, skaitytojų grupių ir kt. veiklą, skaitmeninio raštingumo mokymus;
 • dalyvauja tiriant Skyriaus ir Bibliotekos vartotojų skaitymo, informacijos naudojimo, ir kitus, su vartotojams teikiamomis paslaugomis susijusius, interesus, juos apibendrina, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl esamų paslaugų tobulinimo ir (ar) naujų paslaugų sukūrimo;
 • užtikrina paslaugų apskaitos savalaikį vedimą (dienoraščių ir kt.) rankiniu ir (ar) automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) būdu.

Asmuo, pretenduojantis eiti vyriausiojo bibliotekininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštąjį  universitetinį  ar  jam  prilygintą  išsilavinimą arba  aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Gebėti  savarankiškai  planuoti,  organizuoti  savo  darbą,  sklandžiai  dėstyti  mintis  raštu  ir žodžiu;
 • Gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • Mokėti  bent  vieną  iš  trijų  Europos  Sąjungos  oficialių  darbo  kalbų  (anglų,  prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • Privalumas, turėti patirties programavimo srityje.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu  rvb.moletai@gmail.com iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.