Šlamas Stanislovas, kunigas, lietuvybės žadintojas, knygnešys.

Šlamas Stanislovas gimė 1866 12 10  Puknionių kaime, Pakruojo valsčiuje.  Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Černigove mokėsi vaistininko padėjėju, paskui dirbo farmacininko padėjėju Brianske. Nuo 1891-1897 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Mokydamasis seminarijoje, pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Palaikė ryšius su knygnešiais I. Bitaičiu, J. Žąsinu, J. Bieliniu, iš kurių gaudavo lietuviškos spaudos – maldaknygių ir kt. knygų. 1895 metais įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Onuškį. Čia vikaraudamas susipažino su Jankovicų (Trakų apskr.) dvarininku Donatu Malinausku, kuris tapo jo pagrindiniu padėjėju platinant pasaulietinę ir religinę spaudą („Varpą”, „Ūkininką”, „Tėvynės sargą”, maldaknyges, elementorius, kalendorius ir kt.). Neturtingiems juos duodavo nemokamai. Nuo pirmųjų kunigavo dienų sakė lietuviškus pamokslus, įtvirtino lietuviškas pamaldas, lietuviškai katekizavo vaikus. 1898 m. perkeltas į Žiežmarius. Čia įvedė taip pat lietuvišką giedojimą. Užmezgė ryšius su Kruonio, Vilūnų knygnešiais. Lietuviškos spaudos slėptuvę įrengė klebonijos tvarte, ant bažnyčios lubų. Spaudinius čia laikė susuktus į senus bažnytinius rūbus. Buvo įskųstas, surengta krata, bet spaudą spėjo saugiai paslėpti. Netrukus po šios kratos perkeltas klebonu į Čiobiškį. Ir čia klebonaudamas (1899-1904) susirado vietinių knygnešių, skatino platinti ir pats platino lietuvišką spaudą. Po spaudos draudimo panaikinimo 1905-1907 m. klebonavo Dusmenyse, 1907 metais perkeltas į Joniškį (Molėtų rajone) Nuo 1924 iki 1941 metų Inturkės parapijos  klebonas. Nuo 1948 metais kaip altarista, apsigyvenęs Joniškio parapijoje. Palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje. Paminklas (autorius Vladas Žuklys) atstatytas ir pašventintas 1990 metais. Įrašas paminklo granitinėje plokštėje: „Čia ilsisi Lietuvos knygnešys kun. Stanislovas Šlamas, 1866.XII.10-1951.XI. 3.”

Mirė 1951 11 03  Joniškyje, Molėtų rajone, palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje.

Verified by MonsterInsights