Konkursas bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareigoms

Skelbimas galioja iki:2022-06-01
Pareiginės algos koeficientas:8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:1,538.50

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Direktoriaus pavaduotojas yra Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) vadovo pavaduotojas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Bibliotekos projektinės ir kultūrinės veiklos organizavimą, paslaugų valdymą, veiklos planavimą, ataskaitų rengimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įvairių nuostatų, taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų ir kitų Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą.
4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių mokslų) profesinę kvalifikaciją;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų kultūros programų ir projektų valdymo patirtį;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekos veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;
5.5. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Bibliotekų, kitais įstatymais, Civiliniu ir Darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, susijusiais su bibliotekų veikla; Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės aktais, Bibliotekos nuostatais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Finansų kontrolės tvarkos taisyklėmis, kitomis tvarkomis, taisyklėmis, reglamentais, ir šiuo pareigybės aprašymu, gebėti juos taikyti praktikoje;
5.6. žinoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, Bibliotekininko etikos kodeksą, norminius dokumentus, reglamentuojančius Bibliotekos darbą, tikslus, uždavinius, funkcijas ir vykdyti juos bendrame bibliotekos strategijos kontekste;
5.7. turėti gerus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti operacine sistema „Microsoft Windows“, „Microsoft Office“ programiniu paketu; išmanyti informacines technologijas: mokėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) (Statistikos posisteme);
5.8. žinoti vadybos, psichologijos, tarnybinės etikos, raštvedybos pagrindus;
5.9. darbe taikyti bibliotekininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus;
5.10. darbe laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. realizuoja Bibliotekos direktoriaus suformuotą politiką, atsako už detalesnių užduočių delegavimą struktūrinių padalinių vadovams, jų koordinavimą ir kontrolę;
6.2. kuruoja bibliotekos programų ir projektinės veiklos sritį ir koordinuoja naujovių diegimą;
6.3. savo pareigas vykdo visus veiksmus derindamas su Bibliotekos direktoriumi;
6.4. gilinasi į nacionalinės bei regioninės bibliotekininkystės tendencijas, numato Bibliotekos vystymosi ilgalaikes gaires, darbo turinį ir paslaugų struktūrą;
6.5. pasirašo Bibliotekos dokumentus pagal kuruojamas sritis;
6.6. vizuoja Bibliotekos direktoriaus jam nukreiptus dokumentus, sutarčių ir siunčiamų raštų projektus, sąskaitas, kitą tarnybinę informaciją;
6.7. atsako į Bibliotekos direktoriaus nukreiptus gaunamus raštus ir juos vykdo;
6.8. vykdo savo pareigybių kompetencijos ribose gautos korespondencijos užduotis;
6.9. kartu su struktūrinių padalinių vadovais rengia, atnaujina ir laiku pateikia Bibliotekos direktoriui tvirtinti Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
6.10. rengia bendrą Bibliotekos veiklos planą ir teikia jį tvirtinti Bibliotekos direktoriui;
6.11. rengia bendrą Bibliotekos statistinę ir tekstinę veiklos ataskaitą ir teikia ją tvirtinti Bibliotekos direktoriui. Parengtą ataskaitą laiku išsiunčia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai;
6.12. stebi ir kontroliuoja metinio Bibliotekos ir jos padalinių veiklos plano įgyvendinimą;
6.13. dalyvauja Bibliotekos direktoriaus potvarkiu viešųjų pirkimų procese;
6.14. operatyviai rengia ir teikia Bibliotekos direktoriui įvairaus pobūdžio informaciją pagal Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir kitų institucijų raštus ir žodinius pareikalavimus;
6.15. dalyvauja direkcijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, rašo protokolus;
6.16. dirba Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse;
6.17. planuoja darbuotojų, siunčiamų į kvalifikacijos kėlimo kursus skaičių, numato preliminarias kvalifikacijos ir komandiruočių išlaidas, atlieka Bibliotekos personalo mokymosi poreikių vertinimą bei analizę, planuoja kvalifikacijos kursų kėlimo poreikį, sudaro sąrašus;
6.18. kartu su struktūrinių padalinių vadovais organizuoja Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: rengia seminarus, pasitarimus, pradinį naujai priimtų darbuotojų apmokymą;
6.19. dalyvauja vykdant Bibliotekos veiklos analizę, tyrimus. Analizuoja Bibliotekos tinklą, statistiką, darbuotojų sudėtį, rašo išvadas ir apibendrinimus, teikia informaciją dėl bibliotekų veiklos optimizavimo;
6.20. rūpinasi Bibliotekos įvaizdžiu: rašo straipsnius į spaudą apie Bibliotekos veiklą;
6.21. rengia ir kuruoja Bibliotekos programas ir projektus, teikia jiems siūlymus ir idėjas, dirba komandoje juos įgyvendinant;
6.22. teikia informaciją Bibliotekos svetainės www.moletai.rvb.lt administratoriui apie Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus, Bibliotekos veiklos planus, ataskaitas, projektus; generuoja ir realizuoja kolegų, vietos bendruomenės kultūrinės – kūrybinės veiklos idėjas;
6.23. kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose, kitose mokymuose, diegia žinias praktikoje, skleidžia profesinę patirtį.
6.24. pavaduoja Bibliotekos direktorių jam nesant darbe (negalint vykdyti pareigų);
6.25. vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus teisėtus nurodymus.

Pretendentai kviečiami dokumentus pateikti  iki 2022 m. birželio 1 d. ( įskaitytinai) el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Skelbimo Nr.79779.

Informacija pasiteirauti: tel.8 383 51148

Daugiau informacijos valstybės tarnybos portale