Ieškome Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo(-iosios) bibliotekininko(-ės)

Darbo aprašymas

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ieško Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo(-iosios) bibliotekininko(-ės)

Pareigybės aprašymas

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo bibliotekininko (-ės) pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus funkcijų įgyvendinimą Bibliotekoje, vykdyti vartotojų (nuo 14 m. amžiaus) ir visų kitų asmenų informacinį aptarnavimą, ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų kompiuterinį/skaitmeninį raštingumą, organizuoti kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius, plėsti inovatyvias paslaugas ir kt.

Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas: 0,88-0,9 (priklausomai nuo darbo patirties).

Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val. per savaitę pagal darbo grafiką) su galimybe ateityje dirbti pilnu etatu.

Skyriaus vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

  • organizuoja medijų ir informacinio raštingumo mokymus gyventojams, bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių pristatymus ir praktinius užsiėmimus, kitus Skyriaus organizuojamus renginius;
  • organizuoja edukacinius užsiėmimus su inovatyviomis technologijomis: moko dirbti su inžinerijos, programavimo/robotikos ir kūrybinės įrangos paketais (3D spausdintuvu, Lego robotikos, programuojamų mikrokontrolerių rinkiniais, edukaciniu dronu ir mikrokompiuteriukais, grafine planšete, kameromis bei negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, aukštos kokybės rašaliniu spausdintuvu ir pan.) Skyriuje ir Bibliotekoje;
  • dalyvauja Skyriaus projektinėje veikloje, papildomo finansavimo, paramos Bibliotekai paieškose, teikia siūlymus ir idėjas, dirba komandoje juos įgyvendinant;
  • vykdo vartotojų  aptarnavimą (vartotojų registracija rankiniu ir (ar) automatizuotu būdu (LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemėje, VRSS), prisijungimo kodų suteikimas, skaitytojo pažymėjimo išdavimas ir pan.);

Asmuo, pretenduojantis eiti vyriausiojo bibliotekininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštąjį  universitetinį  ar  jam  prilygintą  išsilavinimą arba  aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • Turėti edukacijų vedimo ir organizavimo patirties;
  • Gebėti  savarankiškai  planuoti,  organizuoti  savo  darbą,  sklandžiai  dėstyti mintis  raštu  ir žodžiu;
  • Gebėti savarankiškai naudotis technine, kompiuterine ir programine įranga, interneto ištekliais, elektroninėmis laikmenomis ir kt. įranga;
  • Mokėti  bent  vieną  iš  trijų  Europos  Sąjungos  oficialių  darbo  kalbų  (anglų,  prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
  • Privalumas, turėti patirties programavimo srityje.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu sekretore@moletai.rvb.lt  iki 2024 m. rugpjūčio 12 d.

Verified by MonsterInsights