Kraštiečiai

Biblioteka kaupia informaciją apie kraštiečius, kurių gyvenimas, profesija ar pomėgis yra susijęs su literatūra, kūryba.

Apie kraštiečius galima paskaityti http://www.moletaikitaip.lt/index.php/literaturinis-ciklas-moletu-krasto-zmones

Augutis, Vygantas Stasys - radioinžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius

Alekna Jurgis, gydytojas, Lietuvos skautų kūrėjas.

Aleksejūnė (Aleksejūnaitė) Virginija, bibliotekininkė, knygotyrininkė

Antanavičius Darius, humanitarinių mokslų daktaras, archeografijos specialistas.

Antanavičius Steponas, kraštotyrininkas.

Apeikytė Marija, gydytoja.

Aukštaitis Julius, miškininkas, kraštotyrininkas.

Aukštuolis Eugenijus, tautodailininkas.

Ažukalnis (Zagurskis) Valerijonas, poetas.

Balčius Valentas, kunigas.

Balsienė Aldona, 2004 – 2008 m. kadencijos Seimo narė.

Banilytė – Kvedarienė Vlada, literatė, mokytoja.

Baršienė Janina, biomedicinos mokslų habil.daktarė.

Bikneris Vytautas, tautodailininkas, gydytojas.

Bobelytė-Žvinienė Alvyra - medikė, publicistė

Braškys Jonas, aktorius.

Bratkauskas Balys, aktorius, kino ir TV režisierius.

Bražėnas Algis, inžinierius mechanikas.

Bražėnas Petras, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Bružas Audrius, teatro, kino ir televizijos aktorius.

Budrys Benediktas, poetas, prozininkas.

Budrys Povilas, teatro aktorius, dailininkas.

Budrytė Stasė, tekstologė, vertėja.

Čekelienė Janina, tautodailininkė.

Čereška Antanas, istorikas.

Černiauskaitė - Skrebienė Eglė, žurnalistė, rašytoja, vertėja.

Černiauskas Algimantas, fotomenininkas.

Černiauskas Mindaugas, fotomenininkas.

Čimbaras Petras, Lietuvos ir Molėtų savivaldybės politinis veikėjas, LR Seimo narys.

Čirbienė Stasė, literatė.

Danauskas Jonas, fotomenininkas.

Danilevičius Eugenijus, kraštotyrininkas, biografas, fotografas.

Daškevičius Tadas, mokytojas, literatas.

Datenytė-Šiukštienė Birutė, mokytoja, poetė.

Driukaitė-Alesienė Eglė, aktorė

Driukas Adolfas, pedagogas, choro ir orkestro dirigentas.

Gaidys-Gaidamavičius Jonas, prozininkas, karo gydytojas.

Gaižauskas Jurgis, kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, kultūros ir meno veikėjas.

Gaškaitė-Bandis Vida, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje. Užsienio lietuvių rėmimo fondo direktorė, aktyvi visuomenininkė.

Giedraitis Juozapas Arnulfas, vyskupas, raštijos veikėjas.

Giedraitis Martynas Marcelis, kultūros veikėjas, Giedraičių kunigaikštis.

Giedraitis Matas, diplomatas.

Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Giedraitis Mykolas Jonas Henrikas, aeronautikos inžinierius, istorikas

Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Giedrytė Liongina, mokytoja, kraštotyrininkė.

Giedrytė Vanda, tautodailininkė, poetė.

Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Gražys Remigijus, poetas.

Gylys Povilas, ekonomistas, pramonės planavimo specialistas, politinis veikėjas.

Ivaškevičius Marius, prozininkas ir dramaturgas.

Ivonytė Aleksandra, literatė, tremtinė.

Jakimavičius Viktoras, mokytojas.

Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Jankauskas Jovitas, inžinierius.

Januškevičius Mykolas, publicistas, vertėjas.

Jaroševičius Antanas, dailininkas, kultūros veikėjas, mokytojas.

Jauniškis, Albertas - gydytojas

Jučys Pranas, grafikas, lietuviškosios 16 divizijos karininkas.

Juknevičius Antanas, teisininkas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

Juodvalkis Antanas, miškininkas, habilituotas daktaras.

Jurevičius Julius, žurnalistas.

Jurevičius Stasys, poetas.

Jusys Vytautas - ornitologas

Kacenbergas Judelis, fotografas, žurnalistas.

Kairys Antanas, zootechnikas.

Karalius Pranas, mokytojas.

Karanauskas Stanislovas, poetas, tautodailininkas.

Katinas Eugenijus, chirurgas onkologas, habilituotas daktaras, profesorius.

Kaušinis Vytautas, grafikas plakatistas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Kavaliauskas Česlovas, teologas, vertėjas, poetas.

Kavoliūnas Alfonsas, poetas, publicistas, mokytojas.

Kaziela Vytautas, poetas, žurnalistas, leidėjas.

Kazlas Rolandas, aktorius.

Kazlauskas Juozas, fotografas, kino operatorius, režisierius.

Kemėšis Fabijonas, kunigas, ekonomistas.

Kitkauskas Kazys Napaleonas, architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas.

Kraujalis Petras, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas.

Kraujelis Antanas, paskutinis Lietuvos partizanas.

Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Lasys Adolfas, Lietuvos statybinių medžiagų technologas, technologijos mokslų daktaras.

Laurinavičius Leonardas, juvelyrikas, fotografas

Laužikas Rimvydas, VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos reikalų prodekanas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, archeologas, Lietuvos archeologijos draugijos narys. Nacionalinės pažangos premijos laureatas

Lebedys Jurgis , literatūros istorikas,vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojų.

Lesinskas Eugenijus – profesorius, biomedicinos mokslų daktaras.

Lideikis Juozapas, kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

Lipeikaitė-Prėskienienė Ona, skulptorė.

Lukaševičius Henrikas, prozininkas.

Lydeka Arminas, politologas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Macijauskienė Stefa, literatė, mokytoja.

Mackevičius Jonas , ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Maginskas Aleksas, poetas, prozininkas.

Mariūnas Mečislovas, inžinierius mechanikas, biomechanikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras

Matelionis Jonas, tautodailininkas, liaudies muzikantas.

Matulevičius Algirdas, istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas.

Matulionis Teofilius, arkivyskupas, kankinys, Dievo tarnas.

Mazuronis Valentinas, architektas, politinis veikėjas, Seimo narys.

Meilus Algirdas, žurnalistas.

Miknevičius Vaclovas, dailiosios keramikos pradininkas, nusipelnęs Lietuvos meno veikėjas.

Minkevičius Antanas, mokslininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius.

Miškinis Vladas, dailės mokytojas, tapytojas.

Narušis Vytautas, dailininkas.

Navikienė Nijolė, literatė.

Nikodemas Švogžlys – Milžinas, kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas.

Paberalienė Teresė, gydytoja, publicistė, poetė.

Pacevičienė Laimutė, literatė

Pacevičius Arvydas, humanitarinių mokslų daktaras.

Paketūras Vaclovas, kompozitorius, profesorius.

Pikturna Juozapas, kunigas.

Pilka Petras, poetas.

Pivoras Antanas, literatas.

Pivoras Saulius - profesorius, daktaras

Pranckėnaitė Elena, archeologė, doktorantė.

Puodžius Jonas, mokytojas.

Pusvaškytė Ona, grafikė.

Radvila Jonušas VI, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

Radvila Mikalojus Juodasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, reformacijos veikėjas.

Radvila Mikalojus Rudasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas, reformacijos platintojas ir globėjas.

Rakauskas Vytautas, rašytojas, leidėjas, tekstologas, tremtinys.

Rutkauskas Vytas, inžinierius, visuomenės veikėjas.

Šakalinis Petras, inžinierius, 1996 – 2000 metų Seimo narys.

Šakalys Algirdas, inžinierius mechanikas.

Satkūnaitė Elvyra, bibliotekininkė.

Šeduikis Mykolas, mokytojas, tapytojas, muzikas.

Šilinskaitė – Markienė Zofija Ona, habilituota daktarė profesorė.

Šilinskaitė-Burauskienė Regina, operos solistė.

Šimėnas Alfonsas, kritikas, vertėjas.

Skrebiškis Vladas, mokytojas, literatas, kraštotyrininkas

Skripka Vytautas, poetas, kritikas.

Šlepikas Alvydas, poetas, rašytojas, režisierius, scenaristas, aktorius.

Šmigelskas Vidmantas, žurnalistas.

Stalauskienė Dalia, tautodailininkė.

Strazdas Kazys, inžinierius, chemikas technologas, pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas.

Stundys Valentinas, pedagogas, mokytojas ekspertas, Lietuvos ir Molėtų rajono politinis bei visuomenės veikėjas, seimo narys

Tarasenka Petras, archeologas, karininkas, pedagogas, rašytojas.

Telksnys Laimutis, Lietuvos mokslų akademijos narys, informatikos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, mokslininkas.

Telksnys Steponas, kunigas kanauninkas, prelatas, bažnyčios statytojas, visuomenininkas.

Telksnys Vladislovas, memuaristas, publicistas, dramaturgas.

Tovianskis Andžejus,filosofas, mistikas.

Umbrasas Algimantas, architektas.

Umbrasas Jonas, dailėtyrininkas, menotyros mokslų kandidatas.

Umbrasas Kazys, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas.

Urbonienė Aldona, mokytoja, publicistė

Vaiškūnas Jonas, fizikas, lietuvių tautinės kultūros veikėjas, publicistas

Vaitėnas Mykolas, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

Valeika Matas, vaistininkas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas.

Valiukas Mindaugas, poetas, prozininkas, dramaturgas, režisierius, aktorius.

Valiulis, Algirdas Vaclovas – inžinierius, VGTU Mechanikos fakulteto dekanas, profesorius.

Vyžintas Aleksandras, mokytojas, rezistentas.

Zajančkauskas Petras, zoologas, entomologas, gamtos mokslų daktaras.

Žalalienė Jolanta, tautodailininkė

Žalalis Stasys, pedagogas, chorvedys, vargonininkas.

Zarembaitė-Kriaučiūnienė Zita, mokytoja, muziejininkė.

Žostautienė – Žigelytė Virginija, biomedicinos mokslų daktarė.

Žvarėlaitė Virginija, literatė

Žvinys Jonas, kunigas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Žvinys Juozas, inžinierius – metalurgas, technikos mokslų daktaras.