Kazio Umbraso literatūrinė premija

Spausdinti
2013-03-13

Kazys Umbrasas gimė 1916 m. kovo 1 d. Molėtų rajone, Bajorų kaime. Mokėsi Molėtų pradinėje mokykloje, Ukmergės gimnazijoje. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. Metus mokytojavo, pokario metais buvo Molėtų gimnazijos mokymo dalies vedėjas, vėliau dirbo Vilniuje Mokslų akademijoje. 1957 – 1970 metais Vilniaus pedagoginiame institute dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

K. Umbraso literatūrinis – mokslinis palikimas: „M. Gorkis ir lietuvių literatūra" (1956), „Žemaitė" (1975), „Jonas Biliūnas" (1956), „Tipiškumo problema literatūroje" (1958), „Literatūros kryptys ir metodai" (1962), „Literatūros rūšys ir žanrai" (1964), „Lietuvių literatūros istorija" (kai kurie skyriai 2 t., 1958). K. Umbrasas išvertė A. Tolstojaus, M. Gorkio, V. Sobko, A. Saksės, A. Kuprino romanus, kartu su kitais autoriais parašė IX – X kl. lietuvių literatūros vadovėlius, apysaką „Kairionys" (1976).

Prieš 20 metų Molėtų krašto literatūrinė bendruomenė, rajono Kultūros ir švietimo skyrius, minėdami šio kraštiečio 85 metų sukaktį, siekdami pagerbti žmogaus gyvenimą ir kūrybinį palikimą, sumanė įsteigti literatūrinę jo vardo premiją. Valdžiai pritarus, premija įgavo rajoninės reikšmės premijos lygmenį.

Iš pradžių kūrybos vertintojais buvo visuomenės atstovai, vėliau sudaryta komisija, kuri vis atsinaujina. Šiuo metu komisijai vadovauja Vladimiras Suchodumcevas –Molėtų rajono savivaldybės Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas. Nariai: LR Seimo narys Valentinas Stundys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytautas Kaziela, Molėtų rajono Kultūros ir švietimo skyriaus specialistė Natalija Ališauskienė, Molėtų pagrindinės mokyklos mokytoja lituanistė Nijolė Repečkienė, Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto" gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aldona Pranckėnienė, žurnalistė Jolanta Matkevičienė, internetinio portalo „Alkas.lt" redaktorė Daiva Vaiškūnienė.

Parengė J. Matkevičienė

Literatūrinės premijos nuostatai

K.Umbraso literatūrinės
premijos komisijos
2003-02-26 posėdžio
protokolo Nr. priedas

Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos NUOSTATAI (nauja redakcija)

I. Bendroji dalis

1. Rajoninę K.Umbraso literatūrinę premiją steigia Molėtų rajono savivaldybės taryba. Premija mokama per Molėtų rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Lėšos numatomos Viešosios bibliotekos biudžete.

2. Premija kasmet skiriama už reikšmingiausius metų literatūros kūrinius.

3. Premiją savo įsakymu skiria Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius atsižvelgdamas į nepriklausomos komisijos, kuri sudaroma Tarybos sprendimu, teikimą.

4. Komisija sudaroma ne vėliau, kaip iki sausio 15 dienos ir skiriama 3 metams. Po 3 metų komisijos sudėtis gali būti 30-50% keičiama.

II. Dalyvavimas konkurse

1. K.Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyviai gali būti Molėtų rajone gyvenantys arba kilę iš Molėtų rajono asmenys. Konkurse negali dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.

2. Pretendentai kūrinius pateikia Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai iki vasario 1 dienos. Kūriniai (arba jų ištraukos) pateikiami 3 egzemplioriais nuo 10 iki 20 mašinraščio puslapių. Kūriniai gali būti pateikiami anonimiškai. Priimami tik formalius šių nuostatų reikalavimus atitinkantys kūriniai. Pirmą kartą konkurse dalyvaujantys autoriai pateikdami kūrinius turi nurodyti, kad jie debiutuoja.

III. Vertinimas ir premijos skyrimas

1. Premija skiriama kasmet iki kovo 1 dienos.

2. Laureatus nustato Molėtų rajono savivaldybės tarybos sudaryta komisija.

3. Komisijos veikla:

3.1. Naujos sudėties komisija pirmajame posėdyje slaptu balsavimu išrenka komisijos pirmininką.

3.2. Kiekvienas komisijos narys savarankiškai apsisprendžia ir pirmininkui raštu pateikia savo nuomonę dėl kūrinių įvertinimo. Bendrame susirinkime pagal tai nustatomi laureatai, komisija paskirsto premiją ir teikia Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui tvirtinti.

3.3. Vertindami konkursui pateiktus kūrinius, komisijos nariai vadovaujasi meniškumo kriterijumi.

3.4. Komisija gali siūlyti skatinti konkurso debiutantus.

4. Asmenims, laimėjusiems premiją, įteikiami laureatų diplomai ir atitinkama pinigų suma. Pagrindinės premijos laimėtojas(ai) dalyvaudami artimiausiame (kitų metų) konkurse negali būti premijuojami.