Naujienos kraštotyros fonde

Naujos knygos                                                                      

„Fotografavau Lietuvą…“Knygos viršelis

Vytautas Augustinas

Fotografas Vytautas Augustinas gimęs Utenos rajone, Leliūnuose. Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas jo fotografijų archyvas. Šiame albume yra Vytauto Augustino 1936-1947 metų fotografijos. Nemažai vaizdų yra ir apie Molėtų kraštą.

16 p. Vytauto Augustino nuotrauką prie Asvejos ežero (1936).

163, 169 puslapiuose – kryžiai Molėtų apylinkėse (1938).

135, 273, 275 puslapiuose – Alantos bažnyčia (1938); Pakalniai. Alantos apylinkės (1935-1939).

186, 194-195, 226-227 puslapiuose – Dubingiai. Asvejos ežeras. Tiltas per Asvejos ežerą (1935-1939).

202, 268-271 puslapiuose – Videniškiai (1935- 1942).

 

knygos viršelis

 

 

 

„Baltrukėnai“

Tai Umbrasų giminės istorija, kilusių iš Bajorų, Kijėlių, Miškiškių, Kairionių kaimų. 71-89 puslapiuose aprašoma rašytojo, literatūrologo Kazio Umbraso šeima.

 

 

 

knygos viršelis

 

 

„Fotografija“

Antra knyga

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Knygoje pasakoja ne tik fotografijos. Čia žmonių istorijas primena ir patys fotografai Černiauskai bei jų prakalbinti žmonės. Čia prabyla ne tik žmonės, bet ir daiktai. Daugiausia vaizdų bei dialogų yra iš Giedraičių, Marcinkonių ir kitų kaimų.

 

knygos viršelis

„Recenzijose sninga“

Valdas Gedgaudas

Knygoje Valdo Gedgaudo recenzijos publikuotos 1962-2013 metais spaudoje. Joje aptinkame ir molėtiškių pavardes:

14-15, 32 puslapiuose – aktoriai Ingeborga Dapkūnaitė, Eugenija Pleškytė ir Povilas Budrys savarankiškai pastatė spektaklį „Leopardo valanda”. Povilas Budrys atliko Jaunuolio – du žmones nužudžiusio, senelio namus sudeginusio, kalėjimo psichiatrinėje ligoninėje besigydančio vaidmenį.

17-19, 171-174, 231-234 puslapiuose – Spektaklyje „Stiklinis žvėrynas” Džimo O’ Konoro vaidmenį atliko aktorius Rolandas Kazlas. Aktorius atliko ryškų savimi pasitikinčio, sotaus, šiek tiek tiesmuko jaunuolio vaidmenį. Spektaklyje „Broliai Karamazovai” R. Kazlas atliko Smerdiakovo vaidmenį. Kunigaikščio Gavrilos vaidmuo. Eimunto Nekrošiaus režisuotame spektaklyje „Dieviškoji komedija” Dantės vaidmuo.

45, 47 puslapiuose – Rimo Tumino režisuotame spektaklyje „Galilėjaus gyvenimas” Vyrus vaidina Jonas Braškys ir A. Šinkūnas.

164-166 puslapiuose – Marius Ivaškevičius spektaklio „Malyš” dramaturgas ir režisierius.

 

knygos viršelis

 

„Nenutilk, armonika“

Raimundas Yla

Tai knygelė apie armonikierių Algimantą Mieliauską.

 

 

 

 

knygos viršelis

 

 

 

„Molėtai 1918-2018“

Viktorija Kazlienė

Andziulis Donaldas

Ši knyga išleista Lietuvos šimtmečiui. Joje randame medžiagos kai Molėtai dar buvo Malėtai, pirmąją sovietinę okupaciją, karą, Molėtų tremtinius, Molėtus sovietiniu laikotarpiu, sąjūdį, atkūrus nepriklausomybę.

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje

1940-1941

278 puslapyje – mokytoja Kotryna Puodžiuvienė kartu su sūnumis, buvo ištremta į Altajaus kraštą. Į gimtinę grįžo 1956 metais. Vyras Jonas Puodžius [buvęs Alantos pradžios mokyklos vedėju] išvežtas į Rešotų lagerį, ten pirmaisiais kalinimo metais mirė.

291-297 puslapiuose – broliai Pranas ir Jonas Plieskiai su motina Viktorija Plieskiene ir seserimi Elena ištremti iš Alkūnų kaimo (Molėtų rajonas).

Lietuvos istoriniai vargonai 3

Bruno Goebelio palikimas

Kompaktinėje plokštelėje pristatomi penkeri Lietuvos bažnyčių vargonai įtraukti į LR Kultūros vertybių registrą. Tarp jų ir Alantos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonai.

Lietuvos piliakalniai

Atlasas

IV tomas

Šioje knygoje yra įvardinti patekę objektai, įvardinti piliakalniais, tokiais šiandien nelaikomi. Molėtų rajone tokių objektų yra nemažai. 198, 200, 202, 204, 207, 214, 220 puslapiuose minimi Antašventės (Joniškio seniūnija), Dubingių, Kamastos (Giedraičių seniūnija), Krivitiškių, Pakubėtiškių (Čiulėnų seniūnija), Vastapų (Alantos seniūnija). Taip pat išvardinti 37 rajono piliakalniai.

Kaišiadorių bažnytinis menas

Olijardas Lukoševičius

38-45 puslapiuose. 2017 metais Kaišiadorių katedroje įrengta ir pašventinta Palaimintojo Teofiliaus koplyčia, kurios altoriuje yra sarkofagas su palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio palaikais. 2007 metais šventoriuje pastatytas skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurtas paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui (dirbęs Inturkės bažnyčioje).

Poezijos atlaidai Žemaitkiemy…

Vlado Šlaito literatūriniai skaitymai

43 puslapyje yra kraštiečio literato Albino Šerelio eilėraštis, skirtas poetui V. Šlaitui.

Pokaris

1945

Knyga yra 1945 01 01 – 1945 12 31 laikotarpio sovietinių represinių struktūrų suimtų asmenų veidų archyvas. Tarp jų yra ir molėtiškių: Čekuolis Jonas, Genevičius Tomas, Gobys Juozas, Lukaševičius Janas, Misiūnas Jonas, Niaura Bronius, Petronis Jonas, Pipiras Petras, Radzevičius Adamas, Sinica Boleslovas, Tamulis Vladas, Žigelis Pranas, Žukauskas Alfonsas.

Respublikinės Peterburgo armonikų šventės Utenoje

Tai iš Molėtų krašto kilę armonikininkai: Kęstutis Kuzmickas, Algimantas Mieliauskas

Koncertavę Molėtuose: Povilas Barzda [Zarasai], Kazimieras Blaževičius [Ignalina], Mindaugas Didžiokas [Utena], Gediminas Giriūnas [Rokiškis], Svajūnas Ilčiukas [Utena], Fulgentas Jalinauskas [Panevėžys]. Kristina Streikutė-Jasiūnienė [Utena], Mindaugas Katinas [Utena].

Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai

Tai reikšmingiausios lietuvių autorių knygos vaikams ir paaugliams katalogas. Jame 108-109 puslapiuose reklamuojamos Petro Tarasenkos knygos „Pabėgimas” ir „Užburti lobiai”.

Laisvės ir tėvynės ginti

Algimantas Stalilionis

Vykintas Vaitkevičius

Tai knyga skirta savanoriams, kurie 1918 metais laikinosios Vyriausybės pakviesti stojo ginti atgimusios Lietuvos. Surasti 154 asmenys, kurie gimę Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Vienas jų Kazimieras Jonas Vaišvila mokytojavo Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje Abramaučiznos mokykloje. [324-332 p.] Savanoriai: Feliksas Abrukauskas, Vladas Bačianskas , Antanas Činga, Jonas Gelažius, Antanas Matuzevičius, Bronislavas Paškevičius, Antanas Štempelis ir Jonas Valilionis dalyvavo sunkiuose mūšiuose prie Giedraičių, Dubingių ir Molėtų.

 

Tikėjimas ir gyvenimas

Tai knyga skirta jaunimui. 179 puslapyje rašoma apie arkivyskupą Teofilių Matulionį (1873-1962), gimusį Alantos parapijoje.