Kazio Umbraso literatūrinė premija

Kazys Umbrasas gimė 1916 m. kovo 1 d. Molėtų rajone, Bajorų kaime. Mokėsi Molėtų pradinėje mokykloje, Ukmergės gimnazijoje. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. Metus mokytojavo, pokario metais buvo Molėtų gimnazijos mokymo dalies vedėjas, vėliau dirbo Vilniuje Mokslų akademijoje. 1957–1970 metais Vilniaus pedagoginiame institute dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

K. Umbraso literatūrinis – mokslinis palikimas: „M. Gorkis ir lietuvių literatūra” (1956), „Žemaitė” (1975), „Jonas Biliūnas” (1956), „Tipiškumo problema literatūroje” (1958), „Literatūros kryptys ir metodai” (1962), „Literatūros rūšys ir žanrai” (1964), „Lietuvių literatūros istorija” (kai kurie skyriai 2 t., 1958). K. Umbrasas išvertė A. Tolstojaus, M. Gorkio, V. Sobko, A. Saksės, A. Kuprino romanus, kartu su kitais autoriais parašė IX–X kl. lietuvių literatūros vadovėlius, apysaką „Kairionys” (1976).

1994 m. Molėtų krašto literatūrinė bendruomenė, rajono Kultūros ir švietimo skyrius, minėdami šio kraštiečio 85 metų sukaktį, siekdami pagerbti žmogaus gyvenimą ir kūrybinį palikimą, sumanė įsteigti literatūrinę jo vardo premiją. Valdžiai pritarus, premija įgavo rajoninės reikšmės premijos lygmenį.

Parengė J. Matkevičienė

Literatūrinės premijos nuostatai

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2004 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. B1-12

(2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. B1-7

redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO KAZIO UMBRASO LITERATŪRINĖS PREMIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinę premiją steigia Molėtų rajono savivaldybės taryba.

2. Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos (toliau – K. Umbraso premija) nuostatai reglamentuoja dokumentų pateikimo gauti premiją bendruosius reikalavimus, premijos skyrimo tvarką.

3. K. Umbraso premija skiriama kasmet už meniškiausius metų grožinės literatūros kūrinius.

4. K. Umbraso premija skiriama iš Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai skirtų asignavimų.

5. Kasmetinę K. Umbraso premiją, atsižvelgdamas į Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos skyrimo komisijos (toliau – komisija) pateiktus pasiūlymus, skiria Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.

II SKYRIUS

K. UMBRASO PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka kasmet skelbia K. Umbraso premijos konkursą.

7. K. Umbraso premijos konkurso dalyviais gali būti Molėtų rajone gyvenantys arba kilę iš Molėtų rajono asmenys. Konkurse negali dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.

8. Pretendentai kūrinius pateikia Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai iki konkurso skelbime nurodytos datos.

9. Kūrinys (-iai) arba jo (jų) ištrauka (-os) pateikiama raštu ir skaitmeninėje laikmenoje nuo 10 iki 20 puslapių. Kūrinys (-iai) gali būti pateikiamas (-i) anonimiškai.

10. Pirmą kartą konkurse dalyvaujantys autoriai pateikdami kūrinius turi nurodyti, kad jie debiutuoja.

11. Kandidatus vertina ir laureatus nustato Komisija.

12. Komisija sudaroma iš 7 asmenų: 3 – Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir 4 – Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus pasiūlyti atstovai.

13. Komisijos sudėtį ir komisijos darbo reglamentą trejiems metams tvirtina Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.

14. Komisijos nariai pretenduoti į premiją negali.

15. Vertindami kūrinius, komisijos nariai vadovaujasi meniškumo kriterijumi.

16. Skiriama pagrindinė ir paskatinamoji K. Umbraso premija.

17. Pagrindinė premija – 15 bazinių socialinių išmokų – skiriama Komisijos geriausiai įvertinto kūrinio autoriui. Paskatinamoji premija – 10 bazinių socialinių išmokų.

18. Laureatų diplomai ir K. Umbraso premija įteikiami kasmet kovo mėnesį. Pagrindinės premijos laimėtojas kitų metų konkurse negali būti premijuojamas.

19. Apie paraiškų priėmimą skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.moletai.lt ir Molėtų rajono spaudoje.

Verified by MonsterInsights