Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita


2018 m. ataskaitos

I ketvirčio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

IV ketvirčio finansinė ataskaita

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materaliojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija pagal segmentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Pajamų įmokų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2017 m. ataskaitos

I ketvičio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

Metinės finansinės ataskaitos; Aiškinamasis raštas


2016 m. biudžeto suvestinės

2015 m. biudžeto suvestinės

2014 m. biudžeto suvestinės

2013 m. biudžeto suvestinės

2012 m. biudžeto suvestinės

2011 m. biudžeto suvestinės