Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis:

Aiškinamasis raštas prie 2023m. metinių finansinių ataskaitų

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirti ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės 1

Finansinės būklės 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Informacija apie darbo užmkesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasiketimą

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiuta

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas

Informacija apie kitos pagrindinės veiklos sąnaudas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę parama

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų įmokų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasiketimą

Informacija apie įsipareigojimų dalį

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę parama

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija pie išankstinius apmokėjimus

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų įmokų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

III ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumų pažyma

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gauta paramą

Informacija apie įsipareigojimų dalį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas

Informacija apie paramos panaudojimą

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Pinigų srautų ataskaita

Privalomas sąskaitų planas

Sav. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

III ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

IV ketvirtis:

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiaia per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita-s0317

Grynojo turto pokyčio ataskaita-s0317

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Informacija apie įsipareigojimų dalį

Informacija apie išankstinius apamokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija pagal veiklos segmentus

Nematerialusis turtas

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pinigų srautų ataskaita-s0317

Sąskaitų planas

Sav. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita 2020m. IV ketv.-s0317

Veiklos rezultatų ataskaita-s0317

2019 m. ataskaitos

I ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis:

Aiškinamasis raštas 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (Lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir ir pinigų ekvivalentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Pinigų srautų ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas


2018 m. ataskaitos

I ketvirčio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

IV ketvirčio finansinė ataskaita

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materaliojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija pagal segmentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Pajamų įmokų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2017 m. ataskaitos

I ketvičio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

Metinės finansinės ataskaitos; Aiškinamasis raštas


2016 m. biudžeto suvestinės

2015 m. biudžeto suvestinės

2014 m. biudžeto suvestinės

2013 m. biudžeto suvestinės

2012 m. biudžeto suvestinės

2011 m. biudžeto suvestinės

Verified by MonsterInsights