Apie mus

Bibliotekos vizija

• Moderni, saugi, kūrybiška, harmoningos ir jaukios aplinkos viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų dokumentų ir šaltinių, bet ir prie nacionalinių bei pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.

• Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.

• Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros, visuomeninėmis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

• Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras, jauki bendravimo vieta.

Bibliotekos misija

• Aktyviai dalyvauti žinių visuomenės kūrime.

• Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

• Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.

• Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.

• Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir mokymosi visą gyvenimo poreikių tenkinimui.

• Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.


Bibliotekos istorija

1937 metais kovo 15 dieną įsteigta Molėtuose trečios eilės viešoji valstybinė biblioteka. Biblioteka keletą kartų dėl įvairių priežasčių (2 kartus kilus gaisrui) keitė patalpas.

Susikūrus Molėtų rajonui ir plečiantis bibliotekų tinklui kaime biblioteka tapo metodiniu centru, t. y. rajonine biblioteka. 1953 metais įkurta vaikų biblioteka.

1973 metais buvo pastatyti nauji kultūros namai, kur įsikūrė (yra ir dabar) rajoninė biblioteka.

1976 metais rajoninės bibliotekos bazėje įsteigta centrinė biblioteka ir 42 kaimo filialai.

1992 metais vyko rajono bibliotekų reorganizacija. Panaikinta rajono centrinė biblioteka. Įkurta Molėtų miesto biblioteka. Įsteigtas naujas valdymo padalinys — rajono bibliotekų tarnyba. Kaimo bibliotekos sujungtos su mokyklų bibliotekomis.

1996 metais vėl vyko reorganizacija — įkurta Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Šiuo metu viešoji biblioteka yra moderni ir atvira kiekvienam bendruomenės nariui, teikianti informacines ir mokymosi visą gyvenimą paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

2001 m. buvo įkurtas modernus VB informacijos skyrius, įdiegtos naujos technologijos, išplėstos vartotojams teikiamos paslaugos: organizuota prieiga prie interneto, paieška duomenų bazėse, dokumentų spausdinimas, kopijavimas ir kt.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi 24 kaimo filialus. 4 filialai sujungti su bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekomis. Sistemoje dirba 40 specialistų, iš jų – 21 su aukštuoju išsilavinimu.

Savivaldybės viešosios (VB) ir kaimo bibliotekų paslaugomis 2023 m. naudojosi:

  • vartotojų – 4145,  iš jų: VB — 1209;
  • lankytojų – 125 647, iš jų: VB lankytojų – 39 533;
  • išduota literatūros – 120 451, iš jų: VB – 34 860;
  • fonduose sukaupta 122 102 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: VB – 34 072 fiz. vnt., 24 620 pavadinimais.
Verified by MonsterInsights