Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Gimė 1898 09 14 Martyniškiuose. 1919 metais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė karo aviacijos mokyklą. Nuo 1922 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, pasiuntinybių Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Latvijoje sekretorius. 1929-1932 metais buvo prezidento Antano Smetonos sekretoriumi. 1932-1939 metais K.Graužiniui teko dirbti Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. 1939 metais paskiriamas nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Pietų Amerikai (rezidencija Buenos Aires). Argentinai suspendavus diplomatinius santykius su Baltijos šalimis, Lietuvos pasiuntinybė 1947 metais perkelta į Urugvajų (Montevideo).

Diplomatas K.Graužinis paveldėjo tėvų dvarą Martyniškiuose. Mokydamasis ir dirbdamas atostogaudavo tėviškėje. Apie 1930 metus Graužinių dvare svečiavosi prezidentas Antanas Smetona. Paskutinį kartą gimtinėje Kazimieras Graužinis lankėsi 1939 metais.

Mirė 1962 06 05 Montevideo.

Verified by MonsterInsights