Matulionis Teofilius, arkivyskupas, kankinys, Dievo tarnas.

Teofilius Matulionis, arkivyskupas

Gimė 1873 06 22 Alantos parapijoje, Molėtų rajone.1900 metais baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas. 1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai – Mordovijoje. 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone pas kunigą Joną Jonį.  Čia perėmė vyskupijos valdymą iš kanauninko J.Stankevičiaus. 1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas” vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla.  Tais pačiais metais jam suteiktas Dievo tarno titulas. 2008 m. gegužės 1 d. kanonizacijos byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą.

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.

Skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – ceremonija įvyko 2017 m. birželio 25 d. Vilniaus Katedros aikštėje.

2017–ieji paskelbti arkivyskupo T. Matulionio metais – ant bažnyčių iškabinti plakatai su jo atvaizdu.
Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį išleistos šios knygos:

Gaida-Gaidamavičius pranas. Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis : ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas. – 1981

Laurinavičius, Jonas. Arkivyskupas Teofilius Matulionis.- 1990

Kiškis Stanislovas. Arkivyskupas Teofilius Matulionis, 1873-1962.- 1996, 2002, 2008

Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. – 2002, 2017

Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, beatifikacija, vadovaujant Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovui, Šventosios Romos Bažnyčios kardinolui Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui : 2017 m. birželio 25 d., Vilnius. – 2017

Arkivyskupas Teofilius Matulionis : ištvermingas tikėjimo liudytojas. – 2017

Žukas Vaidotas. Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis – 2019

Mirė 1962  08 20 d. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

Verified by MonsterInsights