2012 m.

I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas.doc

Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls

Finansinės būklės ataskaita.xls

Veiklos rezultatų ataskaita.xls

II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas.doc

Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls

Finansinės būklės ataskaita.xls

Veiklos rezultatų ataskaita.xls

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.xls

III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas.doc

Finansavimo sumos pagal šaltinį ataskaita.xls

Finansinės būklės ataskaita.xls

Veiklos rezultatų ataskaita.xls

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.rar

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc

Finansinės būklės ataskaita.xls

Veiklos rezultatų.xls

Grynojo turto pokyčių ataskaita.xls

Pinigų srautų ataskaita.xls

Informacija apie išankstinius apmokėjimus.xls

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.xls

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.xls

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.xls

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.xls

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.xls

 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.xls

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.xls

Finansavimo sumų likučiai.xls

Informacija pagal veiklos segmentus.xls

IV ketvirčio ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.rar

Verified by MonsterInsights